Skip to main content

Zrównoważony rozwój – co to jest?

Dłonie trzymające roślinę - Zrównoważony rozwój – co to jest? - Velvet

Rozwój zrównoważony zakłada rozsądne gospodarowanie dostępnymi zasobami w taki sposób, by zaspokoiły potrzeby obecnego i następnych pokoleń. Na czym on polega i jak wdraża go Velvet?

Zrównoważony rozwój – działamy dziś z myślą o jutrze

Rozwój zrównoważony to jeden z najważniejszych trendów współczesnej ekonomii i administracji. Zakłada on przemyślane korzystanie z zasobów w taki sposób, by wystarczyły one do budowania dobrobytu obecnego pokolenia, ale też mogły zaspokajać potrzeby w przyszłości. Ograniczenie zużywania surowców nieodnawialnych czy eliminowanie z przetwórstwa materiałów niebezpiecznych, toksycznych czy niepodlegających recyklingowi składa się na zrównoważony rozwój. Co to jest i czego jeszcze dotyczy, dowiesz się z tego artykułu.

Świadomi tego, że losy świata leżą w rękach wszystkich nas, w Velvet Care wprowadziliśmy Eco Agendę 2025, w myśl której rozwijamy oferowane przez nas produkty. Dodatkowo umieszczamy na nich znak Save Nature symbolizujący wielozakresową troskę o środowisko z uwzględnieniem oszczędności wody i ochrony zasobów leśnych. Również same produkty tworzone są z myślą o zmniejszeniu ilości odpadów. Świetnym przykładem jest papier toaletowy Velvet Najdłuższy, którego mniejsze opakowanie redukuje wykorzystanie plastiku aż o 54% w porównaniu do standardowego papieru Velvet Delikatnie Biały 12 rolek. Projektując produkt, ograniczyliśmy także emisję CO2 oraz ilość wytwarzanych odpadów.

Idea zrównoważonego rozwoju

 class=

Idea zrównoważonego rozwoju opiera się na środowisku naturalnym. To ono dostarcza zasobów produkcyjnych, ale też zapewnia przyjazne warunki życia ludziom i zwierzętom. Szczególnie istotna w zasadzie zrównoważonego rozwoju jest więc budowa jak największej synergii człowieka z otaczającym go światem. Bardzo ważne jest też zaprzestanie gospodarki rabunkowej i wdrażanie rozwiązań mających na celu naprawić już poczynione szkody.

Kwestię, na czym polega idea zrównoważonego rozwoju, można więc ująć w skrócie jako dążenie do dobrobytu społeczeństwa, przy zachowaniu integralności ekosystemu. Dobrym przykładem jest redukcja plastikowych odpadów zagrażających morskim stworzeniom, ale też poszukiwanie alternatywnych źródeł zasilania. Właśnie dlatego poza dążeniem do pełnego recyklingu swoich wyrobów, w 2020 r. zainstalowaliśmy turbinę wodną w strefie wału formującego, wykorzystując ciśnienie wody obrotowej, co pomogło nam odzyskiwać jeszcze więcej energii.

Współcześnie kwestię, czym jest zrównoważony rozwój, rozszerza się również na inne dziedziny życia, opierając na niej całokształt rozwoju społeczno-gospodarczego. Agenda ONZ dotycząca planu zrównoważonego rozwoju do roku 2030 zawiera 17 celów, wśród których znajdują się: dążenie do poprawy zdrowia i jakości życia, zapewnienie powszechnego dostępu do edukacji czy osiągnięcie równości płci. Oczywiście obejmuje ona też zagadnienia środowiskowe, takie jak ochrona zasobów wodnych czy leśnych. Kierując się wartościami opisanymi przez ONZ, ograniczamy zużycie wody świeżej i poprawiamy efektywność jej oczyszczania. W trosce o środowisko dbamy również o lasy, przeciwstawiając się wylesianiu i degradacji bioróżnorodności.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Panele słoneczne i wiatraki elektryczne - Zrównoważony rozwój – co to jest? - Velvet

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zaczęła pojawiać się już w XVII wieku w pracach Johna Evelyna, brytyjskiego pisarza i ogrodnika oraz później u Hansa Carla von Carlowitza, niemieckiego poborcy podatkowego. Początkowo dotyczyła ona wyłącznie gospodarki drzewnej. Niezależnie zaproponowana przez nich koncepcja rozwoju zrównoważonego, zakładała utrzymanie stałego zadrzewienia lasów poprzez nowe nasadzenia w miejsce ściętych drzew i ograniczenie nadmiarowej wycinki.

Co to jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, zaczęto poważniej rozważać w XIX wieku. Wzorem stało się niemieckie leśnictwo, które stosowało ją już od prawie stu lat i zdołało wypracować zasady rozsądnej gospodarki leśnej. To stanowiło również inspirację w innych dziedzinach gospodarki. Zrównoważony rozwój zaczęto wprowadzać w różnym czasie w gospodarce wodnej, ograniczając odłów ryb, w rolnictwie czy górnictwie.

Obecnie w mniejszym lub większym stopniu w praktycznie każdej dziedzinie życia wprowadzona jest już zasada zrównoważonego rozwoju. Na czym polega, różni się oczywiście od konkretnego pola zastosowania. Najważniejsze jednak, że może być stosowana na każdym szczeblu, od umów międzynarodowych, przez państwową legislację, a także działania podejmowane w Velvet Care czy nawet domach prywatnych. Wspólnym celem jest pozostawienie przyszłym pokoleniom Ziemi takiej, jaką sami chcielibyśmy zamieszkiwać.

Co to jest zrównoważony rozwój

Co to jest zrównoważony rozwój, znakomicie pokazują działania podejmowane przez naszą firmę. Dążymy do ułatwienia konsumentom realizacji ich potrzeb życiowych. Jednocześnie optymalizujemy nasze wyroby pod kątem wydatków energetycznych na wytworzenie i transport oraz pod kątem użytych materiałów. Zrównoważony rozwój zakłada maksymalny możliwy stopień recyklingu każdego materiału, ale istotny jest również jego koszt czy obciążenie dla środowiska.

Ograniczenie zużycia wody i energii oraz częściowe wyeliminowanie plastiku przy produkcji towarów to nie wszystko, na czym polega zrównoważony rozwój. Głównym celem proekologicznych działań jest wykorzystanie do maksimum obecnie dostępnych technologii oraz materiałów bez generowania dodatkowych problemów ekonomicznych czy społecznych. Co to jest rozwój zrównoważony i jego koszt pokazuje przykład akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Znacznie zmniejszają one emisję gazów cieplarnianych w miejscu korzystania, ale do ich produkcji wykorzystuje się materiały, często pozyskiwane w warunkach urągających prawom człowieka w krajach Trzeciego Świata. Stąd też szczególnie istotne jest rozumienie, co to jest zrównoważony rozwój i jego globalne pojmowanie. Na szczęście rosnąca świadomość rządów, przedsiębiorstw oraz ludzi daje szansę na zbudowanie przyszłym pokoleniom świata, w jakim każdy chciałby żyć.