Skip to main content

Certifikát FSC CoC, PEFC CoC — co to je?

Dřevo, které využíváme k výrobě toaletních papírů, utěrek a jiných hygienických výrobků, pochází z legálních zdrojů, které odpovídají platným předpisům Evropské unie. Certifikovaný dodavatelský řetězec, který zahrnuje výrobu, zpracování a obchod se dřevem, zajišťuje, že jsou během každé z těchto fází splněny normy týkající se kvality a bezpečnosti výroby, a suroviny nepocházejí z ohrožených oblastí.

FSC®

FSC® je zkratka Forest Stewardship Council®. Jde o mezinárodní, nevládní neziskovou společnost. Byla založena v roce 1993 v Kanadě za účelem propagace zodpovědného lesnictví. Tato organizace určuje standardy postupu v dřevozpracujícím a papírenském průmyslu pomocí systému certifikace lesů a produktů vyrobených ze dřeva. Ústřední myšlenkou této organizace je vedení lesního hospodářství zodpovědně z ekologického a sociálního hlediska a také finančně výhodné.

Zohledňuje přitom aspekty:

  • kulturní a sociální — zlepšením existenčních podmínek původních obyvatel žijících na území lesů a osob zaměstnaných v dřevařském průmyslu,
  • ekonomické — zastupované společnostmi a institucemi, které mají zájem na komerčním využívání lesních zdrojů,
  • ekologické — kácení a využívání dřeva musí probíhat s úctou k přírodním hodnotám daného území.

Společnosti, které získávají dřevěné suroviny s porušováním práv místního obyvatelstva nebo přitom zapomínají na ekologii, nemohou počítat se schválením ze strany FSC®. 

Certifikát FSC COC– co to je?

Od roku 2002 je jedním z cílů Evropské unie boj s obchodováním s dřevěnými surovinami, které pocházejí z nelegálních zdrojů. V říjnu 2010 bylo vydáno nařízení EU č. 995/2010, podle nějž musí každý podnikatel, který chce na polský trh uvést výrobek ze dřeva, musí vědět a mít zdokumentované, z jakého zdroje tato surovina pochází. Jedním ze způsobů splnění těchto nároků je disponování certifikátem FSC COC. 

Co je certifikát FSC COC? 

Organizace FSC® rozlišuje dva typy certifikace:

  • lesní certifikace je určena pro majitele a správce lesů. Díky disponování certifikátem FSC FM mohou dát spotřebitelům a podnikům nakupujících od nich dřevo na vědomí, že jimi získávané suroviny pocházejí ze správně vedených lesů.
  • certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) vznikla pro výrobce dřevěných produktů, jako je nábytek nebo papír. Jde o ideální řešení pro firmu, která směřuje své výrobky na ekologicky vysoce uvědomělé zákazníky. 

Certifikované dřevo FSC® musí pocházet z lesních oblastí, které splňují požadavky popisované organizace. Platí 10 pravidel, která zahrnují takovou problematiku, jako je pracovní právo, dobré vztahy s místním obyvatelstvem, vliv na životní prostředí a otázky monitorování a hodnocení svého jednání, které musí realizovat majitelé a správci lesů, aby mohli obdržet certifikát.  

Certifikát FSC CoC (ang. Chain of Custody) je potvrzením, že nakupované a prodávané suroviny a z nich vytvořené výrobky pocházejí výhradně z certifikovaných lesů. Certifikát FSC CoC zahrnuje celý zpracovatelský řetězec, tedy se jeho standardy týkají také např. řízení kvality, kontroly výroby, specifikace materiálů a jejich identifikace a třídění. 

Naše hygienické výrobky jsou označeny logem FSC ® (FSC-C119667). Při jejich nákupu máte jistotu, že dřevo použité k jejich výrobě bylo získáno správně, s úctou k životnímu prostředí a právům zaměstnanců a místních obyvatel.

PEFC™

PEFC je organizace, která vznikla v Evropě v roce 1999. Zkratka pochází z názvu Programme for Endorsement of Forest Certification. Jde o nevládní neziskovou organizaci, která propaguje myšlenku udržitelného lesnictví. Dělá to pomocí systému certifikace lesů a výrobků ze dřeva. 

Co to je PEFC?

Myšlenkou vedoucí ke vzniku programu PEFC byla potřeba sledovat tok certifikovaných dřevěných surovin od okamžiku jejich získání z lesů po vyprodukování výrobků z nich. Umožňuje to ověření původu dřeva během každé fáze jeho zpracovávání a toku. I když je mnoho lesů spravováno udržitelně, je nejlepším způsobem, jak to dokázat, nezávislá, nestranná a důvěryhodná certifikace třetí stranou. PEFC se věnuje propagaci nezávislé certifikace a poskytuje mechanismy umožňující ukázat spotřebitelům, že dřevo použité v jimi používaných výrobcích pochází ze správně řízených lesů.

Organizace PEFC rozlišuje dva typy certifikace:

  • certifikace lesního hospodářství je určena pro majitele a správce lesů. Díky disponování certifikátem  PEFC FM mohou informovat spotřebitele a podniky nakupující od nich lesní a dřevěné suroviny, že jsou získávané v souladu s myšlenkou udržitelného lesnictví.
  • certifikace zpracovatelského řetězce (CoC) vznikla pro výrobce dřevěných produktů, jako je nábytek nebo papír. Jde o ideální řešení pro firmu, která směřuje své výrobky na ekologicky vysoce uvědomělé zákazníky. 

Certifikát PEFC FM (forest management) – co to znamená? Certifikace lesů zajišťuje, že jsou spravovány v souladu s environmentálními, sociálními a ekonomickými nároky, přičemž vyvažuje potřeby lidí, přírody a ekonomie. Vzorce udržitelného rozvoje PEFC jsou založeny na globálně přijatých pravidlech, pokynech a kritériích zpracovaných mezinárodními a mezivládními organizacemi. 

Certifikát PEFC CoC — co to znamená? Výrobky označené tímto logem nemohou pocházet z odlesňování, nelegální těžby dřeva nebo být geneticky modifikované. Zákazník, který si kupuje zboží pocházející z dřevařského a papírnického průmyslu označený logem PEFC, má jistotu, že se ke všem, kdo pracovali na jeho výrobě, přistupovalo humánně, s úctou k jejich právům. 

Naše výrobky jsou označeny logem PEFC (s licenčním číslem PEFC/32-31-086). Co to znamená? Aby výrobek mohl získat status certifikovaného výrobku PEFC, musí nést všechny subjekty zapojené do zpracovatelského řetězce dřevěné suroviny certifikát PEFC CoC. Jen za této situace může firma označovat své výrobky logem PEFC. Při jejich nákupu máte jistotu, že dřevo použité k jejich výrobě bylo získáno správně a že suroviny použité k jejich výrobě byly zakoupeny výhradně u certifikovaných dodavatelů, kteří ctí přírodní zdroje.